Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES EN APPS Skoften

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op jouw bezoek aan en het gebruik van de Websites en Apps en de daarop gepubliceerde content van Skoften (‘Skoften’). Door jouw bezoek aan en gebruik van de Websites en Apps van Skoften verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer/Aansprakelijkheid

Skoften besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar Websites en Apps (‘Website(s)’ en ‘App(s)’). Skoften kan desondanks niet garanderen dat alle hierop gepubliceerde gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Websites en Apps.

Skoften is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Websites en Apps is geplaatst. Jij bent als gebruiker zelf volledig aansprakelijk jegens Skoften, andere gebruikers en derden voor het gebruik van de Websites en Apps dan wel voor het niet handelen conform deze voorwaarden en jij vrijwaart Skoften dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Skoften kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Websites en Apps geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Je bent je er van bewust dat een Website of App feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Skoften ter zake niet aansprakelijk is. Skoften kan een redactionele, inhoudelijk of andere controle uitoefenen op door derde geplaatste content, maar doet dit niet in alle gevallen.

Skoften mag te allen tijde informatie van de Websites en uit Apps verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden dan wel indien er sprake is van overtreding door een gebruiker van de regels zoals in deze Gebruiksvoorwaarden genoemd. Skoften heeft ook het recht om ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Links naar andere Websites en Apps

De Websites en Apps van Skoften kunnen links naar andere Websites bevatten. Skoften is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de Websites en/of Apps waarnaar Skoften linkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de handelsnamen van Skoften , de bijbehorende logo’s , de door Skoften vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van de Websites en Apps van Skoften berusten uitsluitend bij Skoften. Skoften behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze Website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Skoften.

Skoften mag in voorkomende gevallen informatie van deze Website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Skoften heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Gebruik van de Websites en Apps

Bij het gebruik van de Websites en Apps van Skoften ben je verplicht om:
- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- geen inbreuk te maken op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig jegens Skoften of derden te handelen;
- alle toepasselijke in deze voorwaarden vermelde regels na te leven; en/of
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

Bij het gebruik van de Websites en de Apps mag je:

- deze niet gebruiken op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze partners en adverteerders of voor andere gebruikers van de Websites en Apps;
- geen ongewenste berichten versturen van commerciële aard ('spam') aan personen van wie je het emailadres via de Websites en Apps van Skoften hebt verkregen;
- de beveiliging van de Websites en Apps van Skoften niet omzeilen, wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of belemmeren;
- niet anderen bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen;
- geen materiaal of berichten plaatsen die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en/of - geen virussen of documenten verspreiden die andere schadelijke componenten bevatten.
Skoften behoudt zich het recht voor om bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over geplaatste content van gebruikers die is strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Website of App van Skoften, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing/hyperlink, dan wel door gebruik te maken van een door Skoften aangeboden functionaliteit via deze Websites of Apps (bijvoorbeeld een embed-code). Voor alle overige vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Website of App is voorafgaande schriftelijke toestemming van Skoften vereist. Daarbij is het niet toegestaan (delen van) de Websites en Apps openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van i-frames of anderszins te framen. Daarnaast is scraping dan wel het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Websites of Apps te verkrijgen verboden, tenzij dit gebeurt met toestemming van Skoften en hierbij gebruik wordt gemaakt van de door Skoften aangeboden functionaliteit , via bijvoorbeeld een API koppeling.

Door jou verstrekte content en Notice & Take Down mogelijkheid.

Op bepaalde onderdelen van de Website en Apps kan jij en andere gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Door het aanbieden van content op de Website(s) of App(s) verklaar en garandeer jij als gebruiker dat jij gerechtigd bent en/of je benodigde toestemming hebt, om de door jou geplaatste content openbaar te maken en te verveelvoudigende of in licentie te geven aan Skoften en andere gebruikers van de Websites en Apps en jij vrijwaart Skoften dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Wij respecteren de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de Websites en Apps van Skoften. Indien je meent dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten, verzoeken wij je ons te voorzien van de volgende informatie: - je adres, telefoonnummer en e-mailadres; - een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens jou inbreuk is gemaakt; - een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makend materiaal is aangetroffen; - een verklaring van jou dat je te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik; - een verklaring van jou dat de door jou verstrekte informatie juist is en dat je bevoegd bent om op te treden; en - jouw handtekening. - Je kunt de informatie zenden aan: Skoften per e-mail: info@Skoften

Aanmelding en registratie

Om content te kunnen uploaden op de Website en App dan wel van andere door Skoften geleverde diensten gebruik te kunnen maken, dien jij je als gebruiker van de Website of App te registreren door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals (nick)naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App en Website.

Indien jij jonger bent dan 16 jaar dien jij voor het gebruik van de App of Website de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door het gebruik van de App en Website, garandeer jij dat jij 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Het is niet toegestaan een account aan te maken op een e-mail adres van een ander. Jij bent bovendien verantwoordelijk je gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden.

Skoften behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Op de door jou aan Skoften verstrekte persoonsgegevens, is ons Privacy Statement van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Overig

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website, App en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door gebruik te blijven maken van de Websites en Apps stem je als gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd: 01 juli 2018/ © Skoften